It is 22:55 and it gonna calm down in few seconds... بابا پشت تلفن مکث کرد و در حالیکه سعی می‌کرد بغض خودش رو پنهان کنه گفت پس بالاخره دختری از ایران رفت آمریکا، داشتم ریز ریز گریه می‌کردم، ...

Monday, November 20, 2006

به عزای کدوم حق از دست رفتت مشکی به تن می کنی؟
رسمبر این است که در سوگ از دست رفته ای مشکی به تن کنند.
اما آیا قاتلین خود مجاب به عزادارین؟؟؟

No comments: